Hizmet Birimleri

Belediye Birimleri

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı 
Belediye ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlar. Her gün düzenli olarak yerel ve ulusal gazetelerde ve televizyonlarda çıkan belediye ile ilgili haberleri takip ederek arşivleme çalışmalarını yürütür. Belediye birimlerinin hizmetlerini, belediyenin açılışları, törenleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin fotoğraf ve video görüntülerini alarak arşivlenmesini sağlar. Her türlü etkinlik ve toplantılarda ilgili birimlere destek hizmetleri verir. 

 

Fen İşleri Müdürlüğü 
Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
İlçe sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar. 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
İlçe sınırları içerisinde parkların, yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının yapım ve bakım hizmetlerine yerine getirir. 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Belediye sınırları içerisindeki sokak, cadde ve bulvarların temizliği ve kentliler tarafından üretilen katı atıkların toplanarak çöp dephoni yerlerine taşınması işlemini yapar. 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Belediyemizde çalışan memurların, Emekli Sandığı'na bağlı hastaların, yoksul hastaların, işe girecek olan olanların, sporcuların muayenesi, pansuman ve enjeksiyonlarını yapar. Cenaze ve defin işlemleri, esnaf denetimleri ve periyodik sağlık muayenelerini yapar. üniversite ve hastanelerin de katkıları ile sağlık taramaları yapar. Konferans ve seminerlerle halkı bilgilendirir. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
İlçe sınırları içerisinde çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme çalışmalarında bulunur.

Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Belediyemizde bilgi işlem konularında teknik destek verir. 

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Belediyemiz organlarıyla muhtelif birimlerinin tereddüte düştüğü hukuki konularda danışmanlık hizmeti verir ve belediye idaresinin üçüncü kişi ya da kuruluşlarla düştüğü yasal ihtilaflarda kurumu temsil eder ve hizmet gereği olarak birçok konuda mevzuatın aradığı belgeleri düzenler. 

 

Zabıta Müdürlüğü 
İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür. 

 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 
Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir. 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
İşçi ve memur personelin işe alımından emekli oluncaya kadar, özlük haklarına ilişkin tüm işlemlerini yürütür. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar. 

 

Gelir ve Tahakkuk Alt Birimi
Belediyeye ait vergi, resim, harç ve muhtelif para cezaları, harcamalara katılma payı ve işgal niteliğindeki her türlü alacaklarını kapsayan işlemlerin takip ve tahsili işlerini yürütür. 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
Belediye sınırları içerisindeki yeni açılan işyerlerine ilişkin sınıf tespitinin yapılarak, işyeri açma, çalışma ruhsatını ve faaliyet konuları uygun olan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı verir. Belediyenin yetki alanındaki işyerlerinde Tüketiciyi Koruma Yasası'na göre etiket ve fiyat denetimleri yapar. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
İlçemizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlar ile işbirliği yaparak, ilçe halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlar. 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4734 sayılı kamu İhale Kanunu gereğince Belediyemiz araç ve gereçlerinin daha verimli çalışabilmelerini sağlamak ve bunların yedek parçalarının alınmasına, tamir ve bakımlarının yaptırılmasına, Belediyemizin tüm müdürlüklerinde kullanılan kırtasiye, matbu evrak ve diğer sarf malzemelerin ve bunlarla ilgili piyasa araştırmasının yapılarak satın alınması